Yazılar yazılar

Nasıl Kömür Alırım?

Kurumumuza bağlı İşletme Müdürlüklerimizce Sanayi, Isınma ve Termik amaçlı kömürler üretilerek piyasaya arz edilmektedir. Bu sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimize kömür tahsisi ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Sanayi sektörünün kömür talepleri peşin bedelli veya vadeli sözleşmeler kapsamında karşılanmaktadır. Kurumumuzun satış programı doğrultusunda bir sonraki yılda sanayi firmalarına verilecek kömürler için her yıl Ekim ayında İşletme Müdürlüklerimizce ilana çıkılarak talepler toplanmaktadır.

Kurumumuzdan kömür talep eden müşterilerimiz taleplerini, Müşteri Bilgi Sistemlerimize (http://crm.tki.gov.tr, https://miy.tki.gov.tr/) kullanıcı adı ve şifreyle giriş yaparak, yeni müşteriler ise aynı ekranda “Kaydol” butonunu tıklayarak kaydolduktan sonra “Kömür Talepleri” butonunu tıklayarak taleplerini online olarak ya da dilekçe ile yapabilmektedirler.


Sanayi firmalarından talepler toplandıktan sonra Kurumumuz Satış Programına göre belirlenen kriterler doğrultusunda her yıl Kasım ayı sonunda Firmaların bir sonraki yıla ait kömür tahsis miktarları İşletmelerimizin web sayfalarında ilan edilmekte ve firmalara yaklaşık 1 aylık sözleşme imzalama süresi tanınmaktadır. Firmalarla imzalanan sözleşmeler kapsamında yıl başından itibaren kömür sevkiyatına başlanmaktadır.

Başvuru aşamasında: 

• Başvuru Formu ( Talep toplama sürecinde İşletmelerimiz web sayfalarında ilan edilmektedir)

Sözleşme aşamasında: 

• Kapasite Raporu; Bu raporda hesabi yolla belirlenmiş kömür tüketim miktarı bulunacaktır. (Ticaret ve Sanayi Odası, diğer Odalar ve Kuruluşlardan), 

• Sanayi ve Ticaret Odası Kayıt ve Faaliyet Belgesi aslı veya Noterden onaylı sureti (yeni tarihli), 

• Şirketin Noterden tasdikli imza sirküleri.

EÜAŞ’a bağlı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2014 yılında özelleştirilen termik santrallere uzun dönemli ve yıllık sözleşmeler kapsamında kömür satışları yapılmaktadır. 

Diğer termik santrallerin kömür talepleri ise İşletmelerimiz üretim ve stok durumuna göre yıllık prim-penaliteli peşin veya vadeli sözleşmeler kapsamında karşılanmaktadır.


Kurumumuzca torbalı olarak piyasaya arz edilen +18 mm ve 10-18 mm ebatlarındaki ısınma amaçlı kömürlerin satışı genel olarak üç yöntem ile yapılmaktadır. 

1. Kamu kurum ve kuruluşlarına; “Doğrudan Satış” yöntemi ile kömür satışı. 
2. Cumhurbaşkanı Kararları gereğince; Muhtaç Ailelere ve Milli Eğitim Bakanlığına kömür teslim edilmesi. 
3. Bayilerimiz aracılığı kömür satışı. 

Kurumumuz tarafından üretilen torbalı olarak piyasaya arz edilen ısınma amaçlı kömürlerin tüketicilere doğrudan satışı yapılmamaktadır. Bayilerimiz aracılığı ile kömürlerin tüketicilere satışı yapılmaktadır. Bayi listelerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.Nasıl Bayi Olabilirim?

Bayiler aracılığıyla satış yapabilmek için, her yıl, Eylül-Ekim aylarında ülkemiz genelinde Bayilik verilmesi için ilana çıkılmaktadır. Bayi adayları, bayilik taleplerini, Müşteri Bilgi Sistemlerimiz olan https://miy.tki.gov.tr/ ve http://crm.tki.gov.tr web adreslerinden Müşteri Bilgi Sistemine girilmesi vasıtasıyla yapılabilecektir. Müşteri Bilgi Sistemi ana sayfasında “Kömür Talepleri” sekmesine tıklanarak, çıkan sayfada kullanım yeri olarak “Isınma (Isınma Amaçlı Torba Kömür Bayisi Olmak İstiyorum)” seçilerek istenilen bilgilerin doldurulması vasıtasıyla işlem tamamlanacaktır. 


Sistemi ilk kez kullanacaklar Müşteri Bilgi Sistemi sayfasındaki “Kaydol” sekmesinden kayıtlarını yapabilecektir. İstekliler satışını yapmak istedikleri kömür miktarlarını belirten dilekçelerini İşletmelerimiz; Gelen Evrak Servisine ya da Pazarlama Satış Şube Müdürlüğüne; elden, faks, posta, e-mail yöntemlerinden biriyle ulaştırmaları gerekmektedir. Taleplerin toplanmasından sonra, Kurumumuz Üretim-Satış Programı doğrultusunda bayi adaylarına yapılan tahsisatlar duyurulmakta ve Bayi adayları Sözleşme imzalamaya davet edilmektedir.

BAYİ OLABİLECEKLERİN TANIMI • Gerçek veya tüzel kişiler; 
 • Belediyelere bağlı ticari faaliyet gösteren şirketler, işletmeler 
 • Herhangi bir resmi dairenin ihalesini kazandığını belgeleyen gerçek ya da tüzel kişiler;

BAYİLİK USUL VE ESASLARI • Bayiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanmış olan Yönetmelik ve
 • Genelgelere uygun ısınma amaçlı kömürleri satabilecektir. 
 • Stokerli yakma sistemi ile kömür kullanan ev ve iş yerlerine söz konusu Valiliğin izin vermesi ve izin belgesini bayinin belgelendirmesi halinde, fındık tabir edilen kömürler dökme olarak verilebilecektir. Sözleşme aşamasında aşağıdaki belgeler mutlaka teslim edilecektir. Aksi takdirde bayilik sözleşmesi imzalanmayacaktır. 
 • Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (Bayi adayı tarafından Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi alınan ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden İşletmemizce Satış İzin Belgesi alınamaması durumunda söz konusu il ile ilgili bayilik talepleri değerlendirilmeyecektir.)
 • Sanayi ve Ticaret Odasından Faaliyet Belgesi aslı veya Noterden onaylı sureti, (Sanayi ve Ticaret Odasında kaydı olmayanlar; anılan belgeleri kayıtlı oldukları odalardan alacaklarıdır). 
 • Yeni bayiler için Vergi Levhası fotokopisi ve Ticaret sicil gazetesi örneği. 
 • Sözleşme süresi içerisinde yılda en az 1.000 ton kömür satacağına dair taahhütname 
 • Kömür depolama için (sundurma altı da olabilir) kapalı alanı olduğuna dair depo beyan örneği doldurarak teslim etmesi. [Not: Depo ve büro adresi olarak gösterilen yerler sadece bir kömür satıcısı tarafından beyan edilebilecektir. Başka firmalara ait depo ve büroyu kendilerine aitmiş gibi gösteren bayi adayları ile beyanlarında eksik-yanlış-yanıltıcı bilgi verdiği anlaşılanların bayilik işlemleri iptal edilecektir.] 
 • 30.000-TL tutarlı, 15 ay geçerli veya süresiz olacak şekilde kesin teminat mektubu verilmesi. 
 • Şirketler için imza sirküleri, şahıs firmaları için imza beyanı (Noter onaylı). Vekiller için vekâletname aslı ve vekilin imza beyannamesi aslı. 
 • Sözleşme damga vergisi dekontu [Damga vergisi tutarı hesaplama: Alacağı Kömür Miktar x Kömür Fiyatı (KDV’siz) X 0,00948 TL] 
 • TKİ Üretim-Satış noktasındaki kömür satış fiyatına % 15 bayi kârı ile mesafeye göre nakliye fiyatı eklenerek bulunan ve tavsiye edilen azami depo satış fiyatlarından veya söz konusu fiyatların altında satması, (Depo Satış Fiyatları, Üretim-Satış noktasındaki kömür satış fiyatına % 15 bayi kârı eklendikten sonra üretim bölgesi baz alınarak, mesafelere göre oluşturulan nakliye fiyatı ilave edilmek suretiyle TKİ tarafından belirlenir.)
 • Kömürü, peşin fiyatla satın alması (parasının peşin yatırılarak aylık termininde belirtilen miktarın siparişe bağlanması ve TKİ Üretim-Satış noktasında teslim edilmesi, (İmzalanacak sözleşme eki terminde belirtilen aylık miktar karşılığı tutarın, ilgili aya girmeden, hesaplarımızda olacak şekilde yatırılması esastır.)
 •  Bayilerin alacakları kömürlere ait aylık terminler, üretim programına ve bayilerin 
 • Taleplerine göre TKİ tarafından belirlenecek olup bayinin, bu şekilde belirlenecek olan kömür cins ve miktarına rıza göstermesi. 
 •  TKİ’nin bayilik şartlarını kabul ederek sözleşme imzalaması

Sözleşme imzalayan bayilere, sözleşmede belirtilen termin planı doğrultusunda, yıl başından itibaren kömür sevkiyatları yapılmaya başlanmaktadır.

Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Kömür İşletmeleri